Privacitat i protecció de dades personals.

Als efectes del que disposa la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de Protecció de Dades de Caràcter Personal, (d’ara endavant, LOPD) MARTU 2016, S.L., informa de l’existència de fitxers de dades de caràcter personal creats per i sota la responsabilitat de MARTU 2016, S.L. amb les dades obtingudes al lloc web.

La finalitat dels fitxers és gestionar la relació contractual a través de la botiga online (alta de client, gestió de transaccions de béns i/o serveis, així com el manteniment de la relació comercial amb els Clients); l’enviament de la Newsletter a aquells Usuaris que ho haguessin sol·licitat; la realització d’activitats promocionals i publicitàries pròpies o de tercers que puguin ser de l’interès de l’Usuari, a partir de l’estudi i segmentació de les dades recollides durant la navegació pel lloc web, de les dades proporcionades mitjançant la complementació de qualsevol formulari, així com els derivats de la relació comercial o entrega dels  productes comercialitzats.

L’usuari haurà de proporcionar les dades i circumstàncies personals necessàries per tal de donar-se d’alta com a Usuari Registrat del lloc web i per a la formalització de contractes de compravenda (nom i cognoms, direcció de correu electrònic, direcció postal i telèfon). El registre d’aquestes dades és obligatori, la falta de complementació de les mateixes per part de l’usuari o el subministrament de dades falses, inexactes i incorrectes impossibilitarà que MARTU 2016, S.L. pugui gestionar correctament les comandes efectuades o pugui atendre la sol·licitud realitzada.

MARTU 2016, S.L. podrà sol·licitar dades personals addicionals a efectes estadístics que li permetin conèixer el perfil de l’usuari. L’usuari pot ometre o deixar de comunicar qualsevol dada o circumstància personal que no sigui absolutament necessària per a l’alta com a client o formalització de la compra.

Si l’Usuari accepta (marcant la casella “Newsletter” en el formulari d’alta) les seves dades podran ser utilitzades per MARTU 2016, S.L. amb la finalitat de remetre a l’usuari informació sobre ofertes i informacions publicitàries a la direcció de correu electrònic o personal proporcionada o a través de qualsevol altre mitjà de comunicació. L’Usuari podrà optar en tot moment per rebutjar l‘enviament de tal informació sol·licitant-t’ho per correu electrònic a admin@cankiku.net indicant ‘Baixa Newsletter’ o a través de l’opció de configuració disponible al seu compte d’Usuari o dels mecanismes de revocació inclosos als enviaments electrònics.

Així mateix, l’Usuari autoritza la cessió de les seves dades a tercers per al compliment efectiu dels productes i/o serveis contractats, entenent per tercer “Les entitats col·laboradores de MARTU 2016, S.L., que subministren serveis específics als seus clients”, en particular, les empreses de transport, per tal de gestionar l’entrega de les comandes. MARTU 2016, S.L. es compromet a no cedir a tercers no autoritzats les dades personals dels Usuaris sense la seva autorització prèvia.

MARTU 2016, S.L., entitat destinatària de les dades que es recullen en aquesta pàgina, es compromet a respectar i facilitar als interessats l’exercici dels drets reconeguts per la llei i, en particular, els drets d’accés a les dades, rectificació, cancel·lació de dades i oposició, si resultés pertinent. Tals drets podran ser exercitats per l’Usuari, mitjançant sol·licitud dirigida a MARTU 2016, S.L., amb domicili a Paratge Bujonis, núm. 60, 17220 Sant Feliu de Guíxols, Girona (Espanya) o correu electrònic a admin@cankiku.net. S’haurà d’aportar fotocòpia del DNI o document que acrediti la identitat de l’usuari i sigui admès en Dret, o en cas de representació, document acreditatiu de la mateixa i, indicant el domicili a efectes de notificacions, la data i firma del sol·licitant i el dret a exercir. S’haurà d’utilitzar un mitjà que permeti acreditar l’enviament i la recepció de la sol·licitud.

MARTU 2016, S.L. declara i garanteix que manté els nivells de seguretat per a la protecció de dades personals conforme disposa la legislació vigent, en particular, el que estableix el Reial Decret 1720/2007, de 21 de desembre, pel que s’aprova el Reglament que desenvolupa la LOPD,(d’ara endavant, RD LOPD), i que ha establert tots els mitjans tècnics al seu abast per tal d’evitar la pèrdua, mal us, alteració, accés no autoritzat i robatori de les dades facilitades pels usuaris. Tal privacitat s’aconsegueix a través del protocol SSL, encriptant les dades enviades de forma que ningú pugui apropiar-se d’aquestes ja que no disposa de la clau necessària. Pots comprovar que el teu navegador és segur si apareix el símbol del cadenat i també es pot apreciar que la URL varia lleugerament: ja no comença per  http sinó per https. Tot això sense perjudici del fet que l’Usuari expressament és coneixedor i accepta que les mesures de seguretat a Internet no són inexpugnables.

En prémer el botó ENVIAR en els formularis de recollida de dades l’Usuari dóna el seu consentiment inequívoc i exprés al tractament de les seves dades personals per part de MARTU 2016, S.L. conforme amb les finalitats i especificacions descrites en la present Política de Privacitat i el seu contingut s’inclou en el peu dels mateixos.